VV Gorredijk

Onze webshop

ledenvergadering-vv-gorredijk

Verslag ALV 11 oktober

Op 11 oktober jl. is de ledenvergadering gehouden waarvan onderstaand kort verslag wordt gedaan. De uitgebreide notulen zullen zichtbaar zijn en kunnen opgevraagd worden nadat deze ook officieel zijn goedgekeurd tijdens de volgende algemene ledenvergadering.

Edwin van Opzeeland deelt mede dat hij per juni 2022 zijn functie als voorzitter neerlegt. Hij blijft wel aan in het bestuur. Verzocht wordt uit te kijken naar iemand die deze rol over kan/wil nemen. De notulen van 19 oktober 2020 worden goedgekeurd en vastgesteld. De secretaris en jeugdcommissie hebben verslag gedaan van het afgelopen jaar welk verslag voor een ieder inzichtelijk is. Het bestuur geeft aan dit jaar prioriteit te geven aan het invullen van het vrijwilligersbeleid omdat het verkrijgen van vrijwilligers steeds moeilijker wordt waardoor het lastiger wordt de vereniging draaiende te houden.

Hoe het bestuur dit aanvliegt wordt tijdens de vergadering toegelicht. Het bestuur licht verder toe nog steeds bezig te zijn met “zaterdag/zondag voetbal. Omdat de eerder uitgevoerde enquête al enige tijd geleden is wil het bestuur op dit punt actueel onderzoek doen alvorens opties ter beoordeling aan de leden voor te leggen. Een werkgroep is voor het bestuur een optie. Tijdens de ALV is besloten dat het nu nog niet “de tijd” is en eerst wordt afgewacht hoe dit punt zich, ook bij de KNVB, ontwikkelt alvorens het bestuur op dit punt een werkgroep formeert of nadere stappen neemt. De penningmeester licht zijn begroting en jaarverslag toe waarbij de conclusie is dat het -ondanks Covid-19- toch een redelijk goed jaar is geweest. De penningmeester beantwoordt de gestelde vragen. Er wordt een nieuw kascommissie-lid benoemt en decharge verleend. Aan het bestuur wordt toestemming verleend om arbeidscontracten en rechtshandelingen aan te gaan met een belang boven € 5.000,-.

Het bestuur van VV Gorredijk

Deel dit bericht op:
Hoofdsponsor
Volgende wedstrijd
Laatste nieuws
Social media